Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Süreksiz 8 Personel Alacak

Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: SÜREKSİZ PERSONEL ALIM İLANI

Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye işletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d unsuru ve 4857 sayılı iş Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3’üncü hususu bendi kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) üzerinden süreksiz emekçi alınacaktır. Aranan koşullar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

ADVERSTISEMENT

Geçici personel takımlarına ait ilan, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Kaidelere durumu uyan adayların, ilanın Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde müracaatlarını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “iş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir./www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar, takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Sözlü İmtihana, iş ilanında belirtilecek takım sayısının 4 (Dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna nazaran belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi iŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup Üniversitemiz web sitesinde ayrıyeten duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. ilan edilecek süreksiz emekçi durumu deneme müddeti 4857 sayılı iş Kanunu uyarınca iki aydır.

işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile kelamlı ve uygulamalı imtihanın yeri ve tarihi iŞKUR ve Üniversitemiz web sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan, kura, imtihan ve atama süreçlerinin her evresinde idarece sonlandırılabilecektir.

ADVERSTISEMENT

AÇIKLAMALAR

1. ilan edilen takımlara yapılacak kelamlı imtihanda muvaffakiyet göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D hususu ve 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 3. unsuru ç bendi Kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) üzerinden üstte belirtilen tabloda belirtilen unvanda noter kurası formülü ile “geçici personel “alınacaktır.

ADVERSTISEMENT

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden ve meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. ÜNiVERSiTEMiZ DÖNER SERMAYE iŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK OLAN Süreksiz personel iÇiN NOTER KURASI YORDAMINA TABi TALEPLERDEN; Bahçe bakım elamanı mesleğindeki çalışanlara ait müracaat listesi iŞKUR tarafından Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye işletme Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip

Türkiye iş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş takımın 4 (Dört) kat asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir.

4. Yerleştirme sonucu işe alınması öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin istihdam süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi işe alım süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenen evrakları müddeti içerinde teslim etmeyen adaylar misyona başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 5. Hususunda belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar “ibaresindeki karar mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6. Müracaat yapan adaylara müracaat sürecini Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) takip etmeleri ehemmiyet arz etmektedir.

7. Noter kurası sonucuna nazaran Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü alımı için alınacak olan süreksiz emekçilerin vazife yerleri Döner Sermaye işletme Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

8. Alınacak personellerin fiyatları minimum fiyat üzerinden ödenecektir.

GENEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun 1. fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaraları alt bentlerinde belirtilen kaideleri taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kuralları taşımak.

3. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumunda emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme mühleti iki ay olup bu müddet içerisinde başarısız olanların işe akitleri fesh edilecektir.

5. Vazifeye başlayacak işçinin vazifesini devamlı yapmasına mani (ruhsal ve fiziksel) sorunun olmadığı belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 9. unsurunda “talebin ilanından itibaren adaylara (,..)(1) 5 günlük müracaat müddeti tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işgücü taleplerini yapılan müracaatlarda şahısların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle:3/4/20l5-20l5/7525K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092K.)”

7. Başvuran adaylar Döner Sermaye işletme Müdürlüğünün başka çalışma şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 41 yaşından gün almamış olmak.

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak yahut tecilli olmak)

10. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, cinsel hücum yahut çocuğun cinsel istismarı hatalarından mahküm olmamak kaidesiyle; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezası alan ya da ceza mühletine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama ve kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Müracaat yapacak işçinin misyonunu yapmasına pürüz sıhhat probleminin (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması.

A) KURA SÜRECİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura sürecinin 29/06/2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00 Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi B BLOK Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, rastgele bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıyeten Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü (https://www.afsu.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebileceklerdir.

B) KURA SÜRECİ SONUCUNDA İMTİHANA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Müracaat dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış İsimli Sicil Evrakı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Son bir ay içerisinde alınmış ikametgah Evrakı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Evrakının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Evrakı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. SGK’den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir evrak.(e-Devlet çıktısı)

C) VAZİFEYE BAŞLAMA

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK ADAYLARDAN

1. Noter kurası ile vazifeye başlamaya hak kazanan ve üniversitemiz süreksiz personel alım komitesince yapılan evrak denetimi sonucunda noter kurası sonucuna nazaran işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen evrakları şahsen üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2. Noter sonucu vazifeye başlama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olanları süreçleri yapılmayacaktır.

3. İşin toplam mühleti 3 aydır. Deneme mühleti iki ay olup, bu süreçte başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur. 6570/1-1