SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Sınav, çoğu zaman birçok insanın kabusu olabilmektedir. Bazıları bu sancılı dönemi çok daha kolay atlatırken, bazı öğrenciler ise çok daha ağır ve sancılı geçirmektedir.  Çünkü SINAV kelimesi tek başına kişiyi heyecanlandırmakta ve kaygı duygusunu doğal olarak tetiklemektedir. Kaygı düzeyinin yüksek olması ise bireyi başarısızlığa götürmektedir. Bu sebeple bireyler sınavda başarılı olmak için ya da heyecanlarını bir nebze bastırmak için sınava girmede önce veya sınav esnasında  bazı duaları okumaktadır. Okunan bu dualar kişiyi rahatlatmakta, psikolojik olarak onlara iyi gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre dua etmek insana huzur, güven ve sakinlik hissi vermektedir. Tarih boyunca insanlar başarılı olmak için birçok yolu denemiştir. Pe ki bu dualar nelerdir? Hangi istekte hangi dualar edilmelidir? Dua ederken sayıların bir önemi var mıdır? Şimdi bu soruların cevaplarına bakalım.

Sınavda Başarılı Olmak İçin Edilecek Dua:

1-Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. iyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ“.Bu dua sınav önce 19 kere okunması tavsiye edilir. Burada Allah’ın 99 isimlerinden bazıları söylenmiş oluyor.

FERDÜN: Eşi olmayan, tek demektir.

HAYYÜN: Her şeye hayat veren, diriliği sonsuz, can veren demektir.

KAYYUM: Daima baki(sonsuz) bütün varlığı, gökleri, yeri ve her şeyi sonsuz varlığıyla ayakta tutan demektir.

HAKEMUN: Mutlak hakim ve tek hüküm sahibi anlamına gelir.

EL-ADL: Mutlak adil olan ve çok adaletli olan anlamına gelir.

KUDDUS: Bütün övgüler üzerine olan, her türlü eksiklikten ve kusurdan uzak ve kemal sıfatlarının hepsi üzerine toplanmış olan anlamına gelir.

2- Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr.

Anlamı:

Rabbim, ilmimi ve anlayışımı artır. Beni salih kullara dahil eyle. Rabbim, Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim, işimi hayırla tamama erdir.

3- Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec’al lî min ledunke sultânen nasîra(n) ( İsra Suresi’nin  80.ayet)

Anlamı:

“Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!”

4- Kâle rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emir. Vahlul ‘ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî.

Anlamı:

Rabbim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

5- Rabbi edhılnı müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultanen nasıra.

Anlamı: Ya Rabbi!, Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

6- Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Anlamı:

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlesin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah’hu Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

Kalem suresi de sınava girecekler için tavsiye edilen surelerden biridir. Kalem Suresi Kuran-ı Kerim’de yazıldığı için ve dua olmadığı için abdessiz okunmamalıdır. Sınava girecek olanlar ya da kendileri için en doğru yolu, en güzel kararı vermek için Allah’tan yardım istenen bir duadır. 3/5/7 kez okunabilir.

Kalem suresi

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Nun velkalemi ve ma yesturune.
  Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.
  3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
  4. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.
  5. Fesetubsıru ve yubsırune.
  6. Bieyyikumulmeftunu.
  7. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne.
  8. Fela tutı’ılmukezzibiyne
  9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.
  10. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.
  11. Hemmazin meşşain binemiymin.
  12. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.
  13. ‘utullin ba’de zalike zeniymen.
  14. En kane za malin ve beniyne.
  15. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
  16. Senesimuhu ‘alelhurtumi.
  17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
  18. Ve la yestesnune.
  19. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
  20. Feasbehat kessariymi.
  21. Fetenadev musbihıyne.
  22. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.
  23. Fentaleku ve hum yetehafetune.
  24. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.
  25. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.
  26. Felemma reevha kalu inna ledallune.
  27. Bel nahnu mahrumune.
  28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
  29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
  30. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune.
  31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
  32. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
  33. Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune.
  34. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi.
  35. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
  36. Ma lekum keyfe tahkumune.
  37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
  38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
  39. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
  40. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.
  41. Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
  42. Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une.
  43. Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune.
  44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune.
  45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
  46. Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
  47. Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.
  48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
  49. Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun.
  50. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.
  51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
  52. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.

Anlamı:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

 

1 – Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

2 – Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.

3 – Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

4 – Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

5 – Sen de göreceksin, onlar da görecek.

6 – Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.

7 – Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O’dur.

8 – O halde, yalanlayıcılara itaat etme.

9 – Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

10 – Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,

11 – Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,

12 – Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,

13 – Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,

14 – Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).

15 – Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: “Eskilerin masalları” der.

16 – Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.

17 – Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.

18 – İstisna da etmiyorlardı (“inşaallah” demiyorlardı).

19 – Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

20 – Bahçe simsiyah kesiliverdi.

21 – Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:

22 – “Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin” diye.

23 – Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.

24 – “Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın” diyorlardı.

25 – (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.

26 – Fakat bahçeyi gördüklerinde: “Biz herhalde yanlış gelmişiz” dediler .

27 – “Yok, biz mahrum edilmişiz.” (dediler).

28 – İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: “Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?”

29 – “Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz.” (dediler).

30 – Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

31 – Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

32 – Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

33 – İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.

34 – Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

35 – Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

36 – Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?

37 – Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

38 – O kitapta, “beğendiğiniz her şey sizindir” diye mi yazılı?

39 – Yoksa, “ne hükmederseniz mutlaka sizindir” diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

40 – Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

41 – Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

42 – O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

43 – Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

44 – Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.

45 – Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

46 – Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47 – Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

48 – Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

49 – Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

50 – Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

51 – O kafirler Kur’ân’ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar “o bir deli” diyorlar.

52 – Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

7- Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.( Taha suresi 25-28 ayatler.)

Anlamı:

Rabbim! Benim gönlüme genişlik ver. Benim işimi kolaylaştır, dilimden de ( şu) düğümü çöz ki sözümü ii anlasınlar.

Ayrıca sınav da ya da iş başvurusunda duaların dışında çekilecek zikirlerde vardır. Bunlar:

İNNÂ FETEHNALEKE FETHAN MÜBİNÂ ( 101 defe çekilecek.) Ara vermeden devamında Fetih Suresi’nin tamamı okunacaktır.

YA MUKADDİM ( öne geçiren demektir) 181 defa okunur.

YA MECİD (şanı yüce ve büyük olan)125 defa okunur.

33 Sübhanallah 33 Elhamdülillah 34 Allahu Ekber

Sınava girecek arkadaşlara en büyük tavsiyem ciddiyetle çalışmanız olacaktır. Siz elinizden gelen gayreti gösterdikten sonra, dualarla da son noktayı koyabilirsiniz. Yani hiçbir başarı tesadüf değildir. Çalışmadan, çaba harcamadan bu duaları okuyarak başarı beklemek ne yazık ki boşa kürek çekmekten öteye gidemez. Çünkü dinde çalışmak çok kere tekrar edilmiş ve alın terinin önemi vurgulanmıştır. Sizlerde önce programlı çalışıp, elinizden gelen gayreti gösterdikten sonra dua ederek tevekkül edebilirsiniz. Yani elimden geleni yaptım. Rabbim gerisi sende diyerek sonucu güzellikle beklersiniz.

Şimdiden sınava girecek tüm adaylara sonsuz başarılar diliyorum. Unutmayın başarının sırrı:

Çalışmak, umudu kaybetmemek ve dua’dır.

 

Yazıyı Derecelendir
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: