TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik İmtihan İlanı

TÜRMOB Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:________________________________________________________

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK İMTİHANLARINA AİT DUYURU

İLAN

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliği” kararlarına nazaran, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

2022/2. Devir YMM İmtihan Tarihleri : 20 – 29 Ağustos 2022

* Birinci kere imtihana katılacaklar için müracaat tarihleri : 13 Haziran – 4 Temmuz 2022

İLAN

* Tekrar imtihana katılacaklar için müracaat tarihleri : 27 Haziran – 18 Temmuz 2022

İlk kere imtihan müracaatında bulunacak adayların, 4 Temmuz 2022 tarihi itibariyle imtihana iştirak için gerekli olan hizmet müddetlerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınav müracaatları ön müracaat halinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden alınacaktır.

İLAN

Birinci defa imtihana katılacak adayların, TEOS üzerinden ön müracaat yaptıktan sonra bu dokümanın yazıcı çıktısını, imtihan müracaat evrakı ile birlikte PTT yahut kargo yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

İmtihan mühleti devam eden adaylardan tekrar imtihana katılacak adayların ise TEOS üzerinden müracaat yapmaları kafidir.

İlk kere imtihana girmek isteyen adayların, imtihan müracaat belgelerini üstte belirtilen son müracaat günü mesai saati bitimine kadar kargo yahut PTT yolu ile “Türkiye Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı – Ankara” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar imtihana girecek adayların ise son müracaat günü saat 23.59’a kadar TEOS üzerinden imtihan başvurusunu yapmış olmaları kafidir. Mühleti içerisinde müracaat yapmayanlar imtihana alınmayacaktır.

SINAVLARA AİT ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4’üncü hususundaki genel ve 9′ uncu husustaki özel koşulları taşımaları yanında 45′ inci unsur ve 48′ inci unsurun ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu hususunda belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanı;

İleri Seviyede F inansal Muhasebe,

Finansal İdare,

İdare Muhasebesi,

Kontrol, Raporlama ve Meslek Hukuku,

Revizyon,

Vergi Tekniği,

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli şartları taşıyan adayların;

1) İmtihan Müracaat Evrakı (SMMM – YMM Odalarından alınabilir.)

2) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

3) Mezun Dokümanı (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

Mezun dokümanı e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki evraklardan rastgele birisini sunabilirler:

Noter onaylı diploma yahut noter onaylı süreksiz mezuniyet evrakı (Arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde art sayfa da onaylatılacaktır.)

Yabancı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik evrakı,

4) İsimli Sicil Evrakı (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.) İsimli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5) 1 Adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

6) Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi

7) Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Evrakı, özgür çalışanlardan Faaliyet Dokümanı, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınabilir.)

8) Taahhütname,

9) Özel kesimde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Fiyatı ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınabilir.)

10) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma mühletini gösterir aşağıdaki evraklar:

a-1) Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini hür olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti müddetince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) evrak ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık hatalarından ötürü karar giymiş olunmadığını gösterir doküman,

a-2) Mesleksel faaliyetini Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik iştiraki (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; üstteki (a-1) husustaki evraka ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da idare heyeti üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik yahut Yeminli Mali Müşavirlik ofislerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu), ofis sahibinin ruhsat fotokopisi,

b-2) Mesleksel faaliyetini Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik yahut Yeminli Mali Müşavirlik paydaşlığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili devri kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu), çalışma mühletini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel heyet gazeteleri) ve misyon tarif yazısı (İlgili firmadan alınabilir.)

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alınan hizmet evrakı (SMMM evrakı olmayanlardan üstte yer alan 6,7 ve 9’ncu unsurlardaki evraklar aranmaz.)

d) Kanunda belirtilen bilim kısımlarında öğretim üyeliği yahut görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alınan hizmet dokümanı (SMMM evrakı olmayanlardan üstte yer alan 6,7 ve 9’ncu hususlardaki evraklar aranmaz.)

e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen başka dokümanlar,

Sınava girecek adayların, imtihan sarfiyatları karşılığı olarak başvurdukları her imtihan için ders başına 275,00 ödemeleri, birinci kez imtihana katılacakların ise toplam 2.750,00 ödemeleri gerekir. İmtihan bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği üzere kredi kartı ile imtihan başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

iş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269

Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA EVVEL İMTİHANA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İmtihan Yönetmeliği’nin “Tekrar İmtihana Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Husus 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) Lfıkrasına nazaran, Yeminli Mali Müşavirlik imtihanında başarılı olamayanlar, birinci imtihan tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 sefer açılacak tüm imtihanlara girebilirler. İmtihan mühleti hiçbir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar imtihana girebilmek için imtihan masrafları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden imtihan müracaatlarını yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Maddede öngörülen genel ve özel koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanına katılmak isteyenlerin üstte belirtilen evrakları son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar “Türkiye Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı – Ankara” adresine elden yahut posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe muhalif beyanda bulundukları anlaşılanların, imtihanı kazanmış dahi olsalar, Müsaade Evrakları (Ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Müracaat formundaki soruların bir yahut birkaçını karşılıksız bırakanlar ile evrakları eksik olanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

3) İmtihanın yapılacağı yerler ve imtihan programı Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB – TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) İmtihan Giriş evrakları, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5) İmtihan sırasında, İmtihan Giriş Dokümanı ve geçerli kimlik dokümanı (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süreksiz Kimlik Evrakı, Müddeti geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar imtihana alınmayacaktır.

6) İmtihan listelerinde yer almayanlar imtihana alınmayacaktır.

7) İmtihan sarfiyatları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar imtihana alınmayacaktır.

8) İmtihan Müracaat evrakları geri verilmeyecektir.

9) İmtihana başvurup, katılmayanların imtihan bedeli iade yahut mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

6417/1-1